Met de term materieel cultureel erfgoed of materieel erfgoed doelt men op voor onze cultuur en geschiedenis waardevol geachte materiele kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook op kunstwerken. Er bestaan lijsten op het niveau van gewest, natie, Europa (Europees erfgoed) en de VN cultuurerfgoed.

Onderscheiden worden onroerend en roerend erfgoed.

 

Het materieel werelderfgoed bestaat  na de 44 ste sessie in  2021 uit 1154   werelderfgoederen verspreid over 167 landen. Hiervan zijn 897  cultuurerfgoederen (C), 218  natuurerfgoederen (N) en 39 gemengde erfgoederen, die een combinatie van beide zijn (C/N). Er staan 52 werelderfgoederen op de lijst van bedreigd werelderfgoed, omdat ze als werelderfgoed gevaar lopen om in hun waarde aangetast te worden door bijvoorbeeld bebouwing, ontbossing, illegale activiteiten of oorlog.

Naast de onroerende werelderfgoederen heeft de UNESCO ook documenten en archieven aangemerkt als cultuurerfgoed. Deze staan op de werelderfgoedlijst voor documenten.

Met de term materieel cultureel erfgoed of materieel erfgoed doelt men op voor onze cultuur en geschiedenis waardevol geachte materiele kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook op kunstwerken. Er bestaan lijsten op het niveau van gewest, natie, Europa (Europees erfgoed) en de VN cultuurerfgoed.

Onderscheiden worden onroerend en roerend erfgoed.

Het grondgebonden of onroerend erfgoed of monumenten,
zoals cultuurhistorisch belangrijke landschappen en landschapselementen zoals de Nationale Landschappen en Regionale Landschappen, droogmakerijen, en kanalen,
Industrieel erfgoed,
zoals, bruggen, ijzergieterijen, koeltorens, steenfabrieken, wind- en watermolens, zuivelfabrieken,
Militaire bouwwerken en verdedigingswerken,
zoals vestingwerken, kazematten en bastions, (overig) bouwkundig erfgoed zoals kastelen, kerkgebouwen, belforten, begijnhoven, soms bewaard in openluchtmusea.
Het niet-grondgebonden of roerend erfgoed,
zoals boeken, klederdrachten en kunstwerken zoals schilderijen, bewaard in bijvoorbeeld musea, streekmusea, bibliotheken,archieven, religieuze centra en verzamelingen van heemkundige kringen of erfgoedverenigingen.

Het mobiel erfgoed rekent men hier ook toe, zoals turfschepen enposttreinen, hoewel dit ook wel bij industrieel erfgoed wordt ondergebracht. Het materieel werelderfgoed bestaat sinds de 38e sessie van de Commissie (2014) uit 1007 werelderfgoederen verspreid over 161 landen. Hiervan zijn 779cultuurerfgoederen (C), 197 natuurerfgoederen (N) en 31 gemengde erfgoederen, die een combinatie van beide zijn (C/N). Er staan 46 werelderfgoederen op de lijst van bedreigd werelderfgoed, omdat ze als werelderfgoed gevaar lopen om in hun waarde aangetast te worden door bijvoorbeeld bebouwing, ontbossing, illegale activiteiten of oorlog.

Naast de onroerende werelderfgoederen heeft de UNESCO ook documenten en archieven aangemerkt als cultuurerfgoed. Deze staan op de werelderfgoedlijst voor documenten.