Search
Close this search box.

Natuurbeheer/LBB

Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

De algemene doelstellingen van Natuurbeheer zijn:

-Instandhouding van de natuurlijke bestaansbronnen en de daarin aanwezige essentiële ecologische processen, natuurlijke evenwicht en productiviteit;

-Behoud van biologische diversiteit n.l als genenreservoir;

-Duurzaame benutting van de in het wild voorkomende soorten dieren en planten en van ecosystemen.

De Afdeling Natuurbeheer van de Dienst ’s Lands Bosbeheer tracht de algemene doelstellingen te realiseren door de volgende activiteiten:

-Beheer beschermde gebieden.

-Wild beheer en afgifte uitvoer vergunningen.

-Onderzoek.

-Educatie/Voorlichting.

Sektie Natuurbeheer educatie en voorlichting

Doel is het verschaffen van informatie, waardoor er een meer verantwoorde houding t.o.v de natuur ontstaat. Men zal eerder geneigd zijn bepaalde beheersmaatregelen te accepteren, indien men meer afweet van wilde dieren, planten en hun levensgemeenschappen.